Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 1 oktober 2004 onder nummer 30256468

 

Artikel 1         Definities

In deze Algemene voorwaarden en in overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:

 

Aanvrager:                                                    iedere (rechts)persoon die een offerte voor een Overeenkomst bij BushKitchen aanvraagt.

Aanvangstijdstip:                                         In overeenkomst met aanvrager, aanvangstijdstip van het Evenement / BBQ catering / BBQ Workshop / vergadering / productie.

Evenement:                                                  het door de Opdrachtgever geplande evenement.

BushKitchen:                                                 BushKitchen, gevestigd te Kockengen aan de Nijverheidsweg 1A, 3628GD, Nederland, KvK nummer 30256468 te Utrecht.

Opdrachtgever:                                           iedere (rechts)persoon die met BushKitchen een Overeenkomst sluit, dan wel wenst te sluiten.

Overeenkomst:                                            iedere overeenkomst gesloten tussen BushKitchen en de opdrachtgever tot advisering over, organisatie of uitvoering van een Evenement / BBQ catering / BBQ workshop en of productie, alsmede eventuele nadere overeenkomsten.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BushKitchen en overeenkomsten waarbij BushKitchen diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.       Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BushKitchen  en de opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3        Honorarium

1.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door BushKitchen vast te stellen uurtarieven.

2.       Door BushKitchen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen en kosten van Hotel overnachtingen e.d.) zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.       Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs of provisie is afgesproken en het verlenen van die diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs of provisie te zijn begrepen, zal BushKitchen de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

4.       De diensten van BushKitchen worden in principe direct aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat de opdrachtgever wordt verzocht een voorschot te voldoen ( 50%)  in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt.

 

Artikel 4         Betaling

1.       Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotfacturen dienen onverwijld te worden voldaan.

2.       Bij gebreke van tijdige betaling is BushKitchen gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

3.       BushKitchen kan besluiten een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van alsdan verschuldigde totale bedrag.

 

Artikel 5         Uitvoering van de overeenkomst

1.       BushKitchen voert de Overeenkomst naar de eisen van goed vakmanschap uit conform de HACCP normen en de sociale hygiëne.  BushKitchen is HACCP en SH gecertificeerd.

2.       Het auteursrecht en de andere rechten van intellectuele eigendom op de concepten van BushKitchen inclusief de in die concepten vervatte ontwerpen komen exclusief toe aan BushKitchen.

3.       De Overeenkomst is geen titel voor overdracht van (eigendom) rechten van de bij het Evenement/catering/productie gebruikte zaken en rechten van BushKitchen.

 

Artikel 6         Verplichtingen van BushKitchen

1.       BushKitchen verzekert zich afdoende tegen aansprakelijkheid. BushKitchen verschaft op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever een kopie van de polis van haar aansprakelijkheidsverzekering.

2.       Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever sluit BushKitchen een evenementenverzekering voor het Evenement/catering/productie.

 

Artikel 7         Verplichtingen van de opdrachtgever

1.       De Opdrachtgever neemt de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers, oproep en uitzendkrachten die bij het Evenement/ catering worden ingezet lichamelijk letsel en andere schade leiden alsmede om te voorkomen dat eigendommen van BushKitchen en derden worden beschadigd.

2.       De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de voor het Evenement/catering/productie noodzakelijke vergunningen tijdig zijn verkregen.

3.       De Opdrachtgever verschaft BushKitchen tijdig alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder informatie over de lokale wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verschaft BushKitchen kopieën van de voor het evenement noodzakelijke vergunningen, alsmede de vergunningaanvragen.

4.       De opdrachtgever zal BushKitchen  tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.       Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BushKitchen staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BushKitchen het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover voornoemde tekortkoming van de opdrachtgever BushKitchen  hiertoe noodzaakt en de tekortkoming voortduurt, nadat de opdrachtgever schriftelijk een redelijke termijn is gegund om alsnog de betreffende verplichting na te komen

 

Artikel 8         Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1.       a.                    Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, mits daarbij een termijn in acht wordt genomen van 14 dagen voor aanvang evenement. Indien de overeenkomst binnen de 14 dagen voor aanvang evenement wordt geannuleerd, zal BushKitchen 25 % van de netto overeenkomst prijs in rekening brengen.

2.       b.                    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft BushKitchen  recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te                       maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BushKitchen zijn toe te rekenen.
c.                    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BushKitchen, zal BushKitchen In overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten                        werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
d                     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BushKitchen extra kosten met zich  meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht

3.       Onverminderd alle andere rechten of vorderingen kunnen partijen de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de andere partij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a.                  de andere partij in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst en het verzuim voort duurt nadat de andere partij schriftelijk een
redelijke termijn is gegund om alsnog de verplichtingen na te komen;

b.                  de nakoming door de andere partij van de opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt.

4.       BushKitchen Is gerechtigd, zonder  dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BushKitchen zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.       Indien de opdrachtgever op het moment van beëindiging van de overeenkomst als vermeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij BushKitchen ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BushKitchen vóór de beëindiging van de overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

6.       Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voor te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen horen onder meer; geheimhouding, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

Bel ons
Google maps