Close

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 1 oktober 2004 onder nummer 30256468.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden en in overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan onder:

Aanvrager: iedere (rechts)persoon die een offerte voor een Overeenkomst bij BushKitchen aanvraagt.
Aanvangstijdstip: geplande aanvangstijdstip van het Evenement / BBQ catering / productie.
Evenement: het door de Opdrachtgever geplande evenement.
BushKitchen: BushKitchen, gevestigd te Kockengen, Nijverheidsweg 1a 3628 GD, Nederland, KvK nummer 30256468 te Utrecht.
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met BushKitchen een Overeenkomst sluit, dan wel wenst te sluiten.
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen BushKitchen en de Opdrachtgever tot advisering over, organisatie of uitvoering van een Evenement / BBQ catering / productie, alsmede eventuele nadere overeenkomsten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BushKitchen en overeenkomsten waarbij BushKitchen diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BushKitchen en de opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Honorarium

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door BushKitchen vast te stellen uurtarieven.

2. Door BushKitchen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen en kosten van Hotel overnachtingen e.d.) zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs of provisie is afgesproken en het verlenen van die diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs of provisie te zijn begrepen, zal BushKitchen de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

4. De diensten van BushKitchen worden in principe direct aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit laat onverlet de mogelijkheid dat de opdrachtgever wordt verzocht een voorschot te voldoen in verband met honoraria die hij verschuldigd zal worden of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt.

Artikel 4 – Betaling

1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotfacturen dienen onverwijld te worden voldaan.

2. Bij gebreke van tijdige betaling is BushKitchen gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

3. BushKitchen kan besluiten een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van alsdan verschuldigde totale bedrag.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. BushKitchen voert de Overeenkomst naar de eisen van goed vakmanschap uit conform de HACCP normen. BushKitchen is HACCP gecertificeerd.

2. Het auteursrecht en de andere rechten van intellectuele eigendom op de concepten van BushKitchen inclusief de in die concepten vervatte ontwerpen komen exclusief toe aan BushKitchen.

3. De Overeenkomst is geen titel voor overdracht van (eigendom) rechten van de bij het Evenement/catering/productie gebruikte zaken en rechten van BushKitchen.

Artikel 6 – Verplichtingen van BushKitchen

1. BushKitchen verzekert zich afdoende tegen aansprakelijkheid. BushKitchen verschaft op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever een kopie van de polis van haar aansprakelijkheidsverzekering.

2. Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever sluit BushKitchen een evenementenverzekering voor het Evenement/catering/productie.

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De Opdrachtgever neemt de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat werknemers, oproep en uitzendkrachten die bij het Evenement/ catering worden ingezet lichamelijk letsel en andere schade leiden alsmede om te voorkomen dat eigendommen van BushKitchen en derden worden beschadigd.

2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de voor het Evenement/catering/productie noodzakelijke vergunningen tijdig zijn verkregen.

3. De Opdrachtgever verschaft BushKitchen tijdig alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder informatie over de lokale wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verschaft BushKitchen kopieën van de voor het evenement noodzakelijke vergunningen, alsmede de vergunningaanvragen.

4. De opdrachtgever zal BushKitchen tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BushKitchen staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BushKitchen het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover voornoemde tekortkoming van de opdrachtgever BushKitchen hiertoe noodzaakt en de tekortkoming voortduurt, nadat de opdrachtgever schriftelijk een redelijke termijn is gegund om alsnog de betreffende verplichting na te komen.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. a. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, mits daarbij een termijn in acht wordt genomen van 14 dagen voor aanvang evenement. Indien de overeenkomst binnen de 14 dagen voor aanvang evenement door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zal BushKitchen 25 % van de netto overeenkomst prijs in rekening brengen. Indien de overeenkomst binnen de 7 dagen voor aanvang evenement door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zal BushKitchen 50 % van de netto overeenkomst prijs in rekening brengen.

2. b. Indien de overeenkomst tussentijds ( voor 14 dagen aanvang evenement) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft BushKitchen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BushKitchen zijn toe te rekenen.

c. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BushKitchen, zal BushKitchen In overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

d Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BushKitchen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht

3. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen kunnen partijen de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de andere partij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a. de andere partij in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst en het verzuim voort duurt nadat de andere partij schriftelijk een redelijke termijn is gegund om alsnog de verplichtingen na te komen;

b. de nakoming door de andere partij van de opeisbare verplichting uit hoofde van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt.

4. BushKitchen Is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BushKitchen zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5. Indien de opdrachtgever op het moment van beëindiging van de overeenkomst als vermeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij BushKitchen ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BushKitchen vóór de beëindiging van de overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

6. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voor te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen horen onder meer; geheimhouding, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

Artikel 9 – Beperking van de aansprakelijkheid van BushKitchen

1. BushKitchen aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

2. De totale aansprakelijkheid van BushKitchen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) en zal in ieder geval nimmer hoger zijn dan dat in voorkomend geval uit hoofde van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. In afwijking van hetgeen in voorgaande regel van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3. De in lid 2 van dit artikel aangeduide aansprakelijkheid betreft de vergoeding van directe schade, waaronder wordt verstaan:

a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BushKitchen aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid van BushKitchen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door stagnatie, is uitgesloten, tenzij de oorzaak van de indirecte schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BushKitchen

5. Buiten de in artikel 9.2 en 9.3 genoemde gevallen rust op BushKitchen! geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

6. De aansprakelijkheid van BushKitchen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts, indien de opdrachtgever BushKitchen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en BushKitchen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BushKitchen in staat is adequaat te reageren.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BushKitchen meldt.

8. Indien bij de levering van diensten door BushKitchen aan de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van transmissie via datalijnen, Internet en/of via andere openbare of voor derden toegankelijke computer-, telefoon- of andere netwerken, is de vertrouwelijkheid van dergelijke transmissies doorgaans niet gewaarborgd en is BushKitchen niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever mocht lijden doordat derden zich toegang verschaffen tot de voor de opdrachtgever bestemde informatie of door ongeautoriseerde openbaarmaking daarvan door derden.

Artikel 10 – Gewijzigde omstandigheden

1. Indien blijkt dat de Overeenkomst door een niet aan BushKitchen toe te rekenen omstandigheid slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt BushKitchen daarover met de Opdrachtgever in overleg.

2. BushKitchen brengt hogere onkosten en meerdere uren vermenigvuldigd met het voor de betreffende werknemer(s) in de begroting vermelde uurtarief als gevolg van een gewijzigde uitvoering van de Overeenkomst in rekening bij de Opdrachtgever

Artikel 11 – Overmacht

Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 60 dagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 12 – Overdraagbaarheid

De Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met schriftelijke toestemming van BushKitchen overdragen.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van Toepassing.

2. BushKitchen en de Opdrachtgever zullen geschillen in onderling overleg trachten op te lossen.

3. De bevoegde sector van de Rechtbank Utrecht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen BushKitchen en de Opdrachtgever.

Artikel 15

1. Copyright Harm Jan Bloem Wildlife Photography © Media

Alle foto’s, film beelden en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag worden gedownload, gekopieerd of anders gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de auteur en eigenaar van deze site. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer HJB 78/2005, Voor verdere informatie neem contact op met de eigenaar.

2. Portretrecht Harm Jan de BBQ Man en auteursrecht Harm Jan de BBQ Man liggen bij JUMBO Supermarkten te Veghel.

3. BushKitchen logo en naam zijn beschermd door het “BeNeLux merken bureau” te Den Haag.

Artikel 16 – BBQ Workshop

1. BBQ workshops/ demonstraties gegeven in de bbq studio te Kockengen op de Nijverheids weg 1A

2. Drank; Tijdens de workshop worden er per persoon 4 gratis non alcoholische drankjes geschonken. De overige drank wordt berekend met 1,50 per glas.

3. Bij groepen wordt de drank achteraf berekent op na calculatie.

4. De gasten van BushKitchen nemen hier zelf hun verantwoordelijkheid. BushKitchen werkt volgens de HACCP normen en is hier voor gecertificeerd.

Close
loading...